اهداف مجمع

منابع انسانی با نقش محوری در ترکیب فعالیت‌ها در مجموعه سازمان‌های مدیریتی و دستگاه‌های اجرایی، و منابع مالی به عنوان پیش برنده و تامین کننده حمایت‌ها در انجام و توسعه فعالیت‌ها، از ارکان و الزامات اجتناب ناپذیر بقاء و تداوم سازمان‌ها و تشکیلات، با تنوع ماموریت‌ها، رویکردها و افق‌ها است. با این برداشت و نگاه، … ادامه